Ιστορικό - Συσκευές ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων Upek Biometric Touchchip/Touchstrip Fingerprint Sensor
  • Τρέχουσα αναθεώρηση: 15:04, 9 Σεπτέμβριος 2014 Δημιουργήθηκε από τον/την LinuxHam (diff)
Κατάλογος σελίδων:
The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit cdeda15, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information