Συσκευές ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων NITGen USB
Μοντέλο: NITGen USB(Κωδικός id του μοντέλου: 1659)
Άλλα πιθανά ονόματα της συσκευής:
Hamster
Hamster I
FINGKEY Hamster
NITGen Hamster
Κατασκευαστής:
NITGen Co., Ltd
Κωδικός Κατασκευαστή:Κωδικός Προϊόντος:
0a86:0100
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
μη-διευκρινισμένο
Διεπαφή:
USB
Δοκιμάσθηκε με:
Parabola GNU/Linux
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
3.18.6
Λειτουργεί με ελεύθερο λογισμικό;
όχι
Ελεύθεροι οδηγοί/driver που χρησιμοποιήθηκαν:
Περιγραφή:

Hamster fingerprint reader by NITGen. Does not work with free software.

lsusb -v

Bus 004 Device 006: ID 0a86:0100 NITGen Co., Ltd 
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        1.10
 bDeviceClass     255 Vendor Specific Class
 bDeviceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
 bDeviceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x0a86 NITGen Co., Ltd
 idProduct     0x0100 
 bcdDevice      16.00
 iManufacturer      1 
 iProduct        2 
 iSerial         0 
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      76
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0x80
   (Bus Powered)
  MaxPower       100mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      3
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass  255 Vendor Specific Subclass
   bInterfaceProtocol  255 Vendor Specific Protocol
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x88 EP 8 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0000 1x 0 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x01 EP 1 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        0
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    1
   bNumEndpoints      4
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass  255 Vendor Specific Subclass
   bInterfaceProtocol  255 Vendor Specific Protocol
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x88 EP 8 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0348 1x 840 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x01 EP 1 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x02 EP 2 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        0

hwinfo

 USB 00.0: 0000 Unclassified device
 [Created at usb.122]
 Unique ID: PYMB.FYrCyZS74F3
 Parent ID: zPk0.RTX9xWW_uz4
 SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0
 SysFS BusID: 4-1:1.0
 Hardware Class: unknown
 Model: "NITGen USB"
 Hotplug: USB
 Vendor: usb 0x0a86 "NITGen Co., Ltd"
 Device: usb 0x0100 "NITGen USB"
 Revision: "16.00"
 Speed: 12 Mbps
 Module Alias: "usb:v0A86p0100d1600dcFFdscFFdpFFicFFiscFFipFFin00"
 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
 Attached to: #48 (Hub)

Write below your motivation

The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit cdeda15, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information