Συσκευές ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων VFS5011 Fingerprint Reader
Μοντέλο: VFS5011 Fingerprint Reader(Κωδικός id του μοντέλου: 1878)
Κατασκευαστής:
Validity Sensors, Inc.
Κωδικός Κατασκευαστή:Κωδικός Προϊόντος:
138a:0011
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
μη-διευκρινισμένο
Διεπαφή:
USB
Δοκιμάσθηκε με:
Parabola GNU/Linux
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
4.8.6-gnu-1
Λειτουργεί με ελεύθερο λογισμικό;
Ναι
Ελεύθεροι οδηγοί/driver που χρησιμοποιήθηκαν:
Περιγραφή:
# lsusb

Bus 001 Device 006: ID 138a:0011 Validity Sensors, Inc. VFS5011 Fingerprint Reader
# lsusb -v

Bus 001 Device 006: ID 138a:0011 Validity Sensors, Inc. VFS5011 Fingerprint Reader
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        1.10
 bDeviceClass     255 Vendor Specific Class
 bDeviceSubClass    17 
 bDeviceProtocol    255 
 bMaxPacketSize0     8
 idVendor      0x138a Validity Sensors, Inc.
 idProduct     0x0011 VFS5011 Fingerprint Reader
 bcdDevice      0.78
 iManufacturer      0 
 iProduct        0 
 iSerial         1 97f9a15c1b8a
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      46
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xa0
   (Bus Powered)
   Remote Wakeup
  MaxPower       100mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      4
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   0 
   bInterfaceProtocol   0 
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x01 EP 1 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x82 EP 2 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0008 1x 8 bytes
    bInterval        4
Device Status:   0x0000
 (Bus Powered)
# hwinfo --usb

11: USB 00.0: 0000 Unclassified device
 [Created at usb.122]
 Unique ID: zFuK.XsLo5XeahZA
 Parent ID: k4bc.2DFUsyrieMD
 SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-8/1-8:1.0
 SysFS BusID: 1-8:1.0
 Hardware Class: unknown
 Model: "Validity Sensors VFS5011 Fingerprint Reader"
 Hotplug: USB
 Vendor: usb 0x138a "Validity Sensors, Inc."
 Device: usb 0x0011 "VFS5011 Fingerprint Reader"
 Revision: "0.78"
 Serial ID: "97f9a15c1b8a"
 Speed: 12 Mbps
 Module Alias: "usb:v138Ap0011d0078dcFFdsc11dpFFicFFisc00ip00in00"
 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
 Attached to: #9 (Hub)

Write below your motivation

The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit cdeda15, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information