Συσκευές ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων SGS Thomson Microelectronics Fingerprint Reader
Μοντέλο: SGS Thomson Microelectronics Fingerprint Reader(Κωδικός id του μοντέλου: 243)
Άλλα πιθανά ονόματα της συσκευής:
UPEK TouchStrip
Κατασκευαστής:
STMicroelectronics
Κωδικός Κατασκευαστή:Κωδικός Προϊόντος:
0483:2016
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
2005
Διεπαφή:
USB
Δοκιμάσθηκε με:
Trisquel 4.5 Slaine
Trisquel 6.0 Toutatis
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
2.6.35-28-generic
3.2.0-67-generic
Λειτουργεί με ελεύθερο λογισμικό;
Ναι
Ελεύθεροι οδηγοί/driver που χρησιμοποιήθηκαν:
upekts
Περιγραφή:

Tested with fprint on the Thinkpad X60s.

Fingerprint reader integrated in laptop ( IBM Thinkpad X41), Lenovo Thinkpad X60s and likely the Lenovo Thinkpad X60.
Output of "lsusb -v-d 0483:2016"
x60s@x60s-ThinkPad-X60s:~$ lsusb -v -d 0483:2016

Bus 005 Device 002: ID 0483:2016 STMicroelectronics Fingerprint Reader
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        1.00
 bDeviceClass      0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass     0 
 bDeviceProtocol     0 
 bMaxPacketSize0     8
 idVendor      0x0483 STMicroelectronics
 idProduct     0x2016 Fingerprint Reader
 bcdDevice      0.01
 iManufacturer      1 STMicroelectronics
 iProduct        2 Biometric Coprocessor
 iSerial         0 
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      39
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xa0
   (Bus Powered)
   Remote Wakeup
  MaxPower       100mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      3
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   0 
   bInterfaceProtocol   0 
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x02 EP 2 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0004 1x 4 bytes
    bInterval       20
Device Status:   0x0000
 (Bus Powered)

Write below your motivation

The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit cdeda15, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information